ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์
อาจารย์พงษํพร  พันธ์เพ็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ > รายวิชาที่สอน

รายวิชาที่สอน

-วิชาระบบมัลติมีเดีย

-วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

-วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

-วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

-วิชาการศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

หัวข้อย่อย